Baigtas vykdyti projektas „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“   NR.08.3.1.-ESFA-K-413-01-0054  

Projekto veiklų pradžia: 2018 04 Projekto veiklų pabaiga: 2023 03  

Projekto vertė: 289 454.12 Eur

Projekte panaudota lėšų: 289 454,06 Eur

Projektą įgyvendino: Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija  

Projektas įgyvendintas Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Biržų ir Pasvalio regionuose.  

Trumpa informacija apie įgyvendintą projektą: 

Projektas ,,Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“ skirtas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką Panevėžio regione (Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Rokiškyje, Panevėžyje).

Projekto veiklomis buvo  siekiama soc. atskirtyje esančių asmenų darbinio užimtumo didinimo, kartu teikiant psichosocialines paslaugas.  

Pagrindinės projekto veiklos:
1) individualus konsultavimas, informavimas, motyvavimas grįžti į darbo rinką.  
2) psichosocialinės paslaugos.
3) profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas.  
4) profesinis mokymas bei praktinių įgūdžių mokymas darbo vietoje.  
5) pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.  

Projektas skirtas socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos veikams, benamiams, alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims, socialinės pašalpos gavėjams, neįgaliesiems, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims.

Projekto metu įgyvendintų veiklų rezultatai:

-Projekto veiklose dalyvavo – 294 socialiai pažeidžiami asmenys. 
– Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti  darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą –117 asmenų (40 proc. visų dalyvių).
– Socialinio darbuotojo konsultacijos suteiktos – 291 asmeniui.
– Psichologo konsultacijos suteiktos – 176 asmenims.
– Profesijos orientavimo specialisto konsultacijos suteiktos – 244 asmenims.
– Darbinių įgūdžių praktikos įtvirtinimo veikloje dalyvavo – 134 asmenys.
– Bendrųjų gebėjimų (užsienio kalbos, kompiuterinio raštingumo, verslumo įgūdžių) ugdymo veiklose dalyvavo – 120 asmenų.

Pradėtas vykdyti projektas

Pradėtas vykdyti PROJEKTAS „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“ Projekto nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0054
Kintanti ekonominė situacija Lietuvoje pastaraisiais metais tapo skaudžiu iššūkiu daugeliui Lietuvos gyventojų. Ši krizė itin palietė mažesniuose rajonuose, toliau nuo didžiųjų mietų centrų nutolusiose vietovėse gyvenančius asmenis – jiems tapo sunkiau arba neįmanoma konkuruoti darbo rinkoje, turimi įgūdžiai bei kompetencijos tapo ne tokie paklausūs kintančioje darbo rinkoje.

Siekiant keisti šią situaciją nuo 2018 m. 05 m. penkiuose regionuose – Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Panevėžyje, Rokiškyje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“. Projektą įgyvendina Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. Projekto tikslas – teikiant kompleksines psichosocialinės integracijos ir darbinio užimtumo aktyvinimo paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbo rinką.
Svarbu tai, jog įgyvendinant projektą, kartu su darbinio užimtumo skatinimo veiklomis bus vykdoma ir intensyvi psichosocialinė pagalba (individualus psichosocialinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas ir kt.). Projekto metu klientai ne tik įgis/perkvalifikuos darbinius įgūdžius, bet tai pat ir taps aktyviais ir už savo gyvenimo kokybę atsakingais bendruomenės nariais. Projekto veiklomis bus sukurtas ilgalaikis rezultatas – asmenys taps socialiai atsparesni aplinkos iššūkiams ir pokyčiams; gebės pasinaudoti įgytais įgūdžiais; išugdžius bendruosius gebėjimus efektyviau funkcionuos bendruomenėje, gebės kurti atsakomybe bei asmenine motyvacija kurtus santykius su darbdaviais ir kitais visuomenės nariais. Įgyvendinus projektą bus atskleistas tikslinės grupės poreikis psichosocialinėms paslaugoms, teikiamos paslaugos padės mažinti socialinę atskirtį dėl nesugebėjimo konkuruoti darbo rinkoje; įgyti nauji įgūdžiai prisidės prie darbinio užimtumo didinimo, taip skatinant socialinę darną regione.

Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos paslaugos 250 asmenų. Paslaugos bus teikiamos šiems asmenims:

– Asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims;
– Neįgaliesiems;
– socialinės rizikos šeimoms,
– socialinės rizikos vaikams (nuo 14m.)
– benamiams,
– alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims, socialinės pašalpos gavėjams.

Projekto įgyvendinimo partneriai: paslaugų teikimo vietos:
Biržai: Kęstučio g. 12, vaikų dienos centras „Vilties šviesa“.
Pasvalys: Nepriklausomybės a. 2, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija.
Panevėžys: Staniūnų g. 72c-111, vaikų dienos centras „Vilties arka“.
Rokiškis: Vytauto g. 20, Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas.
Kupiškis: Vilniaus g. 8, Kupiškio vaikų dienos centras

skelbimas

Paveikslėlis

Pradėtas vykdyti projektas “Gyvenimas yra gražus“

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų narių integraciją teikiant socialines paslaugas
ir stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje. Projekto metu bus apmokyti 5 savanoriai, kurie padės
organizuoti maitinimo, skalbimosi ir prausimosi paslaugas, vaikų ir šeimų stovyklas, šeimų dienos renginius, išvykas į pramogų parkus ir pajūrį, sveikatingumo ir užimtumo paslaugas, vandens pramogas, edukaciją Biržų pilyje.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Projektas “Šiluma nuo stalo“

Projekto vykdytojas:

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa”

Projekto tikslas – teikti pagalbą per maitinimo organizavimą socialinę atskirtį patiriantiesms Biržų miesto gyventojams.

Projekto metu bus apmokyti 5 savanoriai, kurie organizuos maitinimo paslaugas 25 asmenims. Taip pat projekto dalyviai bus informuojami apie jiems aktualias socialines paslaugas Biržų mieste.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo